BPA for barn og voksne

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. 

Forutsetninger for BPA

Det er en forutsetning at behovet for bistand er så omfattende eller av en slik art at det mest hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse.

Hvem har rettighet på BPA?

Kommunen kan ikke avslå å tilby BPA for barn og voksne dersom de som har rettigheten ønsker dette. Rettigheten gjelder for personer under 67 år som har et langvarig behov for personlig assistanse, praktisk bistand, støttekontakt og der hvor det er vedtak om avlastning for barn i minst 32 timer pr uke.

Rettigheten gjelder også hvis behovet er over 25 timer pr uke, men mindre enn 32 timer. Dette hvis det ikke medfører vesentlig økt kostnad for kommunen å organisere tjenestene som BPA.

Avlastningstiltak for barn under 18 år som fortsatt bor i foreldrehjemmet kan også inngå.

Har du spørsmål til oss?

– Ring oss på tlf: 52 72 60 60
– Send en e-post: post@vanadis.no